REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

YOURMINI.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz operatorem strony www.yourmini.pl („Strona Internetowa”) jest BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363068, o kapitale zakładowym 500 000 EUR (opłaconym w całości), REGON: 142552844, NIP: 107-001-68-92 („BMW”).
 2. Oprócz definicji podanych w ust. 1 powyżej, w niniejszym Regulaminie zastosowane zostały następujące definicje:
  • Dane Osobowe – wszelkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie Użytkownika,
  • Dealerzy – autoryzowani dealerzy BMW, prowadzący sprzedaż Samochodów,
  • Formularz – zamieszczony na Stronie Internetowej formularz kontaktowy służący do przesłania przez Użytkownika do Dealera prośby o przygotowanie Indywidualnej Oferty sprzedaży Samochodu zgodnie ze specyfikacją określoną przez Użytkownika,
  • Indywidualna Oferta – skierowana przez Dealera do Użytkownika poza Stroną Internetową indywidualna oferta sprzedaży Samochodu;
  • Indywidualna Umowa Sprzedaży – indywidualna umowa sprzedaży Samochodu między Dealerem a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi w lokalu przedsiębiorstwa Dealera z uwzględnieniem warunków Indywidualnej Oferty;
  • Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej,
  • Samochód – samochód marki MINI o specyfikacji określonej przez Użytkownika w prośbie o przygotowanie Indywidualnej Oferty,
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę Internetową.
 3. Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest prowadzona jakakolwiek sprzedaż ani nie są świadczone żadne usługi. Celem Strony Internetowej jest wyłącznie:
  1. przedstawienie Użytkownikom informacji na temat BMW i produktów BMW, w tym w szczególności marki MINI,
  2. [umożliwienie Użytkownikom dokonania rezerwacji wybranego Samochodu, w szczegółowej konfiguracji określonej przez Użytkownika,]
  3. zainicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy Użytkownikami i Dealerami, w tym w szczególności umożliwienie Użytkownikom wypełnienia Formularza w celu otrzymania od Dealera Indywidualnej Oferty, zmierzających do zawarcia Indywidualnej Umowy Sprzedaży.
 4. W szczególności poprzez korzystanie ze Strony Internetowej nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy między Użytkownikiem a BMW.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony Internetowej, a w szczególności w sposób nie naruszający praw BMW oraz osób trzecich.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza Regulamin BMW ma prawo:
  1. ograniczyć dostęp Użytkownika do Strony Internetowej,
  2. pozbawić Użytkownika dostępu do Strony Internetowej,
  3. podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 7. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej oznacza akceptację przez niego Regulaminu.

§ 2

Warunki korzystania ze Strony Internetowej

 1. Informacje dotyczące prezentowanych modeli Samochodów oraz akcesoriów, w tym dotyczące ich ceny zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie są wiążące dla BMW.
 2. Strony Internetowej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u Dealerów. W przypadku rozbieżności między treścią Strony Internetowej a informacjami dostępnymi u Dealerów pierwszeństwo mają informacje dostępne u Dealerów.
 3. Sprzedaż Samochodów oraz innych produktów marki BMW oraz ustalenie jej szczegółowych warunków, w szczególności dotyczących zasad zapłaty ceny oraz dostarczenia Samochodu, mogą nastąpić tylko pomiędzy Dealerem i Użytkownikiem i następuje w Indywidualnej Umowy Sprzedaży. W przypadku uzgodnienia przez Użytkownika z Dealerem w lokalu przedsiębiorstwa zmiany przedmiotu lub warunków Indywidualnej Umowy Sprzedaży odbiegających od specyfikacji określonej Indywidualnej Ofercie dotychczasowa Indywidualna Oferta wygasa.
 4. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, jak również na emisję CO₂, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe Samochodów, ich obsługa, wybrany rozmiar opon, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste zużycie paliwa przez Samochody może odbiegać od danych podawanych na Stronie Internetowej. [Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia energii, paliwa oraz specyficznej emisji CO₂ nowych samochodów osobowych można znaleźć w broszurze „Informacje o zużyciu paliwa, emisji CO₂ i zużyciu prądu nowych samochodów osobowych”, która dostępna jest nieodpłatnie u Dealerów.]
 5. Niektóre zaprezentowane na Stronie Internetowej właściwości Samochodów mogą odbiegać od rzeczywistości z uwagi na ograniczenia techniki komputerowej. W szczególności kolory zamieszczone na Stronie Internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.
 6. BMW odpowiada jedynie za własne treści zamieszczone na Stronie Internetowej. BMW nie odpowiada za jakiekolwiek treści zamieszczane na Stronie Internetowej przez Użytkowników. Za treści te odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy, którzy je zamieścili na Stronie Internetowej. BMW nie prowadzi stałego, prewencyjnego monitorowania treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 7. Na Stronie Internetowej mogą być zamieszczone przez BMW odsyłacze (linki) do adresów internetowych oraz reklamy BMW lub podmiotów trzecich. BMW nie ponosi odpowiedzialności za treść i sposób prowadzenia stron przez podmioty trzecie, w tym w szczególności politykę plików cookies, politykę w zakresie ochrony poufności i danych osobowych oraz za funkcjonowanie zewnętrznych stron internetowych. BMW nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe w związku z korzystaniem ze stron, witryn lub bannerów reklamowych podmiotów trzecich, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są na Stronie Internetowej. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 8. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników, BMW zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z odsyłaczy (linków) umieszczonych na Stronie Internetowej, trafi pod adresy zawierających w jego ocenie treści szkodliwe. BMW po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych na Stronie Internetowej podejmie starania w celu możliwie szybkiego usunięcia linków ze Strony Internetowej.
 9. BMW dokłada starań, by treści zamieszczane przez BMW na Stronie Internetowej były prawidłowe, aktualne i kompletne. Dokłada także starań by zapewnić stałą dostępność Strony Internetowej. Gdyby jednak którakolwiek z treści zamieszczanych przez BMW na Stronie Internetowej okazała się być nieprawdziwa, nieaktualna lub niekompletna, albo gdyby nastąpiła przerwa w dostępie do Strony Internetowej, okoliczność taka nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec BMW.
 10. 10. BMW zastrzega sobie prawo zmiany treści zamieszczonych na Stronie Internetowej w każdym czasie i w określonym przez siebie zakresie, oraz do ich uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

§ 3

Docelowi Użytkownicy

 1. Strona Internetowa jest przeznaczona i dostosowana dla Użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona zgodnie z wymogami polskiego prawa.
 2. BMW nie ponosi odpowiedzialności za to, czy treść Strony Internetowej jest dostosowana do Użytkowników z innych państw i czy jest zgodna z wymogami prawa tych państw.

§ 4

Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony Internetowej, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest przepisami prawa autorskiego. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym w szczególności znaki towarowe, logo, znaki usługowe itp. stanowią własność BMW, innych podmiotów z grupy BMW lub podmiotów trzecich.
 2. Zarówno całość jak i żadna część Strony Internetowej (m.in. teksty, zdjęcia, pliki do ściągnięcia) nie mogą być bez zgody BMW lub innych uprawnionych podmiotów powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na zewnętrzne nośniki lub przy użyciu innych systemów i środków, z zastrzeżeniem dalszych ustępów Regulaminu.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie Internetowej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

§ 5

Wskazówki techniczne

 1. Wymagania techniczne konieczna dla korzystania ze Strony Internetowej są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet [o przepustowości co najmniej 256 kbit/s ],
  2. przeglądarka internetowa [opis wymogów przeglądarki np. przez wskazanie jej nazwy, wersji, potrzebnych wtyczek etc.],
  3. [*].
 2. BMW oświadcza, że - mimo dokładania przez BMW starań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników - z uwagi publiczny charakter sieci Internet także korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności BMW zaleca stosować oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie chroniące tożsamość korzystających z sieci
 3. Treści zawarte na Stronie Internetowej mogą być wyświetlane wadliwie lub w odmienny sposób w zależności od używanych przeglądarek oraz indywidualnych ustawień oprogramowania Użytkowników.

§ 6

Polityka Prywatności

 1. Zasady i warunki Polityki Prywatności dotyczące korzystania ze Strony Internetowej zostały uregulowane osobo i można je znaleźć pod następującym adresem: [•].

§ 7

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane na Stronie Internetowej, w tym w szczególności za pośrednictwem Formularza, będą wykorzystywane przez BMW wyłącznie za zgodą Użytkownika i jedynie w celach określonych w § 1 ust. 4 Regulaminu lub w celach marketingowych, handlowych i statystycznych.
 2. BMW zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z prawem, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przekazywane przez BMW podmiotom z grupy BMW, innym autoryzowanym dealerom i serwisom samochodów marki BMW, MINI oraz Rolls-Royce, jak również motocykli marki BMW, podmiotom oferującym usługi finansowania nabycia lub ubezpieczenia pojazdów, a także podmiotom współpracującym z wymienionymi podmiotami w zakresie marketingu i badań rynku.
 4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik dysponuje prawem dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawem ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma ponadto prawo uzyskania informacji o pochodzeniu swoich Danych Osobowych, ich odbiorcy oraz celu przetwarzania danych.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników bez zgody Użytkownika jest możliwe jedynie gdy jest to niezbędne do:
  1. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  2. realizacji umowy gdy Użytkownik jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika,
  3. wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  4. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez BMW albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. BMW stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 8

Zbieranie innych informacji

 1. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Stronie Internetowej, liczby użytkowników oraz ich zachowań. Informacje takie są zbierane wyłącznie w celu uczynienia Strony Internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne
 2. Dane kontaktowe BMW w sprawach związanych ze Strona Internetową, w tym w szczególności w razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony Internetowej, są następujące:
  1. adres e-mail: [•],
  2. numer telefonu: [•],
  3. adres korespondencyjny: [•].

  W razie potrzeby, BMW udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień w ramach komunikacji indywidualnej.

 3. BMW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie na Stronie Internetowej, a zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na Stronie Internetowej nie później niż na 10 dni roboczych przed jego wejściem w życie.

§ 10

Ogólne warunki finansowania

 1. Parametry finansowania: oferta MINI Comfort Lease, opłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny deklarowany przebieg 10 000 km, gwarantowana wartość końcowa. Przykładowa kalkulacja została przygotowana w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M dla PLN i w przypadku jej zmiany wysokość miesięcznych rat leasingowych może się różnić.

§ 11

Nota prawna

 1. Prezentowane powyżej kwoty zawierają podatek VAT. Przedstawiona propozycja jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze parametry mają charakter wstępny. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingowej. Po szczegółową ofertę zapraszamy do najbliższego Dealera MINI, gdzie Doradca ds. Finasowania przedstawi kalkulację, dopasowaną do Twoich potrzeb. MINI Comfort Lease jest oferowany w Polsce przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
Korzystanie z niniejszej strony podlega zasadom określonym w Regulaminie. Korzystanie ze strony oznacza akceptację Regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu opuść stronę. Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności lub zamknij ten komunikat. Ok Ciasteczka